کارمزد شتابی چیست؟

درآمد کلیه دستگاه های خودپرداز از شبکه ای زیر نظر بانک مرکزی ، به نام شبکه شتاب می باشد که این شبکه به مبادلات آنی بانکها می پردازد و تبادل مبالغ بین بانکی را به عهده دارد.

در دستگاه های خودپرداز تراکنشهایی قابلیت دریافت کارمزد را دارد که شتابی باشند یعنی شبکه شتاب مجبور شود برای مثال پولی را از حساب مشتری در یک بانک برداشته و به حساب مشتری دیگر در بانک دیگر واریز نماید. این کارمزد طی ضرایبی پرداخت خواهد شد و ضریب کارمزد خروج پول از دستگاههای خودپرداز که بین بانکها یکسان است و مدیریت آن به عهده شبکه شتاب می باشد که عددی معادل 1.1درصد است.

به منظور تشریح ضرایب ذیل را مطرح می نماییم:

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com