شرایط و نحوه اتصال به سوئیچ خودپرداز موسسه کوثر:

1.تکمیل فرم درخواست سوئیچ موسسه کوثر ( فرم درخواست سوئیچ)

2.پرداخت هزینه های نصب و راه اندازی نرم افزار و اعزام کارشناس

3.ارسال تصاویر مدارک شناسایی ( کارت ملی ، تمام صفحات شناسنامه برابر با اصل شده در دفتر اسناد رسمی )

4.ارسال تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه یا اجازه نامه محل نصب دستگاه

5.ارسال قرارداد امضا شده در سه نسخه

6.ارائه تعهد نامه محضری یا چک به مبلغ 500 میلیون ريال جهت تعهد حسن انجام کار

7.ارسال گواهی عدم سوء پیشینه

**** در صورتی که دستگاه از شرکت خریداری شده باشد نیاز به پرداخت  هزینه راه اندازی نرم افزار نمی باشد

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com