شرایط خرید اقساطی :

متقاضیان جهت خرید دستگاه خودپرداز بانکی بصورت اقساطی می توانند با شرایط ذیل اقدام نمایند:

1. واریز مبلغ 100،000،000 ریال به حساب بانک ملت به نام آقای حسین امجدی سوئینی

شماره حساب : 2165787071 

شماره کارت: 6104337838949574

شماره شبا: IR59 0120 0200 0000 2166 7870 71

2. اعتبارسنجی

3. ارائه حداقل 4 فقره چک به همراه چک ضمانت و تعهدنامه

4.  تکمیل قرارداد

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com