شرایط خرید اقساطی :

متقاضیان جهت خرید دستگاه خودپرداز بانکی بصورت اقساطی می توانند با شرایط ذیل اقدام نمایند:

 

1.  تکمیل فرم درخواست

2.  واریز پیش پرداخت به مبلغ 100.000.000 ریال به حساب بانک ملت به نام آقای حسین امجدی سوئینی

شماره حساب : 2165787071 

شماره کارت: 6104337838949574

شماره شبا: IR59 0120 0200 0000 2166 7870 71

 

3.  اعتبار سنجی  ( استعلام حسابهای مشتری به منظور عدم وجود چک برگشتی و بدهی های معوق بانکی)

4.  ارائه 8 فقره چک بصورت ماهانه در صورت تمایل متقاضی می تواند چکهای اقساط را بصورت دو ماه یکبار پرداخت نماید .

5.  ارائه یک فقره چک کلی بعنوان تضمین پرداخت اقساط

6.  ارائه تعهدنامه رسمی جهت حسن انجام تعهدات

7.  تکمیل قرارداد  ( امضا قرارداد توسط طرفین قرارداد  )

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com