متقاضیان جهت خرید دستگاه خودپرداز بانکی ( متصل به شبکه شتاب) می توانند با شرایط ذیل اقدام نمایند.

1. واریز مبلغ 150،000،000 ریال به حساب بانک ملت به نام آقای حسین امجدی سوئینی

شماره حساب : 2165787071 

شماره کارت: 6104337838949574

شماره شبا: IR59 0120 0200 0000 2166 7870 71

2. ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی

3. ارسال فرم درخواست خرید دستگاه

4. واریز مابقی مبلغ خرید دستگاه  5 روز قبل از تحویل دستگاه

نحوه و زمان تحویل دستگاه :

تحویل دستگاه به دو روش خواهد بود

الف: در صورت موجود بودن دستگاه در انبار شرکت پس از تسویه حساب کامل ظرف مدت 5 روز کاری  دستگاه تحویل خواهد شد.

ب: در صورت عدم وجود دستگاه در انبار شرکت ، تحویل دستگاه 25 روز کاری پس از تاریخ واریز پیش پرداخت می باشد  و مشتریان می بایست 5  روز قبل از تحویل دستگاه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند.

 

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
//rabinatm.com